1. Definice a 

»Prodávající - provozovatel internetového obchodu www.canina.cz
»Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
»Zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.canina.cz
»Objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží 

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu www.canina.cz. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.
 
3. Storno objednávky
 
a) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží ze skladu www.canina.cz, emailem na adresu: info@anf.cz. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslána emailem nebo oznámena telefonicky. Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě storna objednávky uvedeného v bodě a) tohoto článku, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.
 
b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.
 
4. Odstoupení od kupní smlouvy
 
a) Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují tyto podmínky:
 
»Záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve a to písemně emailem na info@anf.cz, nebo poštou na naší adrese, spolu se zbožím, kopií faktury a číslem účtu pro vrácení peněz
»Zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv však na dobírku
 
b) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originální zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu sníženou o náklady za přepravu ve výši 110 kč ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
 
c) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použit, poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu sníženou o náklady za přepravu ve výši 110 kč a také sníženou z kupní ceny zboží v souladu s ust.. § 457 občanského zákoníku o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží a o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
 
d) V případě, že kupující nesplní povinnost uvedenou v 4. a) těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 
e) Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, a pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit poskytnuté dárky. V případě, že si kupující dárek ponechá, bude mu vyfakturováno částka za dárek, dle platného ceníku uvedeného na www.krmivoanf.cz. Úhrada faktury proběhne započtením, to znamená že prodávající vrátí úhradu za zboží, ze které bude odečtena částka za příslušný dárek. Poskytnutý dárek si kupující může ponechat, pokud vrací jen část zboží, ale přitom splnil podmínku pro získání dárku.
 
5. Dodací podmínky
 
a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 1-3 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
 
b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k používání, případně záruční list.
 
c) Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky. Jestliže kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude třeba dodávku opakovat více než 2 x z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, veškeré náklady s tím vzniklé, hradí kupující.
 
6. Poplatky za přepravu

Veškeré informace o dopravě najdete zde.
 
7. Záruka, reklamace a servis
 
a) Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
 
b) Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
 
c) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 
d) Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.
 
e) Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámení zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 
f) Reklamované výrobek je nutné zaslat zpět poštou, případně pokud se jedná o nadrozměrný zboží kurýrní službou, na naši adresu kanceláře, pokud prodávající neurčí jinak.
 
Reklamovaný výrobek převezmeme v kanceláří i osobně, a to po předchozí telefonické dohodě - z důvodu pohyblivé pracovní doby.
g) Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např.. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 
h) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 
Práva kupujícího při uplatnění reklamace:
 
- Při odstranitelné vadě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
 
- Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).
 
- V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.
 
Reklamace se považuje za vyřízenou - pokud se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 
Postup reklamace:
 
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:
 
1) Pošlete e-mail na naši adresu info@anf.cz, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt na kterém Vás zastihneme, název výrobku, katalogové číslo, číslo faktury a popis závady.
 
2) Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou pro zaslání reklamovaného zboží.
 
3) Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.
 
Ve vlastním zájmu, pro urychlení reklamace, prosíme zasílejte reklamované produkty na adresu, která Vám bude zaslána emailem.
 
8. Závěrečná ustanovení
 
Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. "Ve znění pozdějších zákonných úprav. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.
 
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
 
V případě jakýchkoliv informací, napište nám prostřednictvím na email info@anf.cz, případně telefonicky na některé z čísel uvedených v kontaktech.
 
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Přijímáme tyto platby

GoPay

Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Eshop - Oficiální distribuce značky Canina